Ανακοινώσεις

 
Με απόφαση της από 09/05/2022 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000,00), με ακύρωση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ονομαστικών μετοχών και το ποσό αυτό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€600.000,00) επεστράφη σε μετρητά στους μετόχους αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακόσια είκοσι ενός ευρώ (€4.497.521,00), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι μια (4.497.521) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.